Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 27-02-2024

 

1 ALGEMEEN

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten aangeboden en geleverd door Vandotec group nv, handelend onder de naam Powerland, aan de klant. Voor bepaalde soorten producten en/of diensten gelden (aanvullende) specifieke voorwaarden.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden hebben geen betrekking op producten en/of diensten die niet door Powerland maar door een derde partij, zoals bijvoorbeeld een wederverkoper, worden aangeboden en geleverd, in welk geval de (koop)overeenkomst met laatstgenoemde en niet met Powerland wordt aangegaan.

1.3 De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de klant worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

2 IDENTITEIT

 

VANDOTEC NV

divisie Powerland

Nijverheidsstraat 49

B-8970 Poperinge

KvK: 0417923411

BTW: BE 0417 923 411

 

3 INFORMATIE

 

3.1 De klant garandeert dat alle informatie die de klant verstrekt aan Powerland juist, volledig en accuraat is. Dit betekent bijvoorbeeld dat de klant bij het activeren van een laadpas en het aangaan van een abonnement zijn persoonsgegevens verstrekt, zoals naam, bankrekeningnummer, BTW-nummer, credit card gegevens, factuuradres en e-mailadres, die actueel, volledig en correct zijn. De klant is verplicht eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk via het portal My.Powerland aan Powerland te melden. Tot het moment van wijziging mag Powerland uitgaan van de juistheid van de gegevens.

3.2 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Powerland mogelijk te maken, zal de klant steeds tijdig aan Powerland alle in redelijkheid door Powerland benodigde gegevens en/of inlichtingen verschaffen.

3.3 Powerland is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering in de overeenkomst indien die het gevolg zijn van schendingen van de verplichtingen uit artikelen 4.1 en 4.2 door de klant.

3.4 Correspondentie, waaronder facturen en eventuele betalingsherinneringen worden door Powerland alleen per e-mail verstuurd en in het portal My.Powerland geplaatst of op een andere wijze door Powerland verstrekt, tenzij met de klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.5 Een e-mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht ontvangen te zijn.

 

OVEREENKOMST

 

4 TOTSTANDKOMING

 

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de in de offerte aangegeven wijze, doch uiterlijk op het moment dat klant een product en/of dienst in ontvangst neemt dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

4.2 Aanbiedingen en offertes van Powerland zijn vrijblijvend en kunnen ten allen tijde door Powerland worden herroepen vóór het tot stand komen van de overeenkomst.

4.3 Mondelinge toezeggingen of afspraken door haar medewerkers binden Powerland niet. Powerland is ook niet gebonden aan offertes die een kennelijke fout bevatten, zoals een onjuiste prijs of een andere onjuiste beschrijving.

4.4 Een overeenkomst tot verlening van diensten of verkoop van producten kan ook op een andere wijze tot stand komen dan bepaald in dit artikel, waaronder begrepen verkoop of dienstverlening op afstand via telefoon of internet.

4.5 Powerland kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien dit onderzoek daar aanleiding toe geeft, dan is Powerland gerechtigd de overeenkomst niet aan te gaan of te beëindigen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.6 Powerland heeft het recht een overeenkomst niet aan te gaan of te beëindigen, in onder andere, doch niet beperkt tot, de volgende gevallen:

- Powerland verkrijgt geen machtiging voor de betaling;

- In geval van niet-nakoming van enige betalingsverplichting;

- Een verzending aan het betreffende afleveradres is niet mogelijk;

- Andere omstandigheden die annulering van de overeenkomst rechtvaardigen, waaronder, maar niet uitsluitend, het misbruik van kortingen en/of vermoeden van fraude.

 

LEVERING

 

5 LEVERING

 

5.1 Producten worden Ex Works geleverd, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Verzending, vervoer, export en import van producten geschiedt steeds voor rekening en risico van klant. Powerland is slechts gehouden een (transport) verzekering af te sluiten indien en voor zover Powerland zich daar schriftelijk toe heeft verbonden. De producten zijn in ieder geval voor risico van klant, zodra klant wordt geïnformeerd dat de producten gereed zijn voor afhaling.

5.2 De leveringsdata, leveringstermijnen en leveringstijden opgegeven of bevestigd door Powerland gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als fatale termijn. Powerland is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door een levering die binnen een redelijke termijn voor of na de opgegeven leveringsdatum plaatsvindt. In alle gevallen waarin een uitdrukkelijke termijn is overeengekomen, kan eerst sprake zijn van verzuim aan de zijde van Powerland, indien Powerland schriftelijk door klant in gebreke is gesteld waarbij haar voldoende gelegenheid wordt geboden alsnog te presteren.

5.3 De klant zal alle medewerking verlenen aan Powerland welke redelijkerwijze van haar verwacht kan worden bij/ten behoeve van het leveren van de producten en/of diensten. Indien voor of na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de levering van de dienst of product niet of niet geheel mogelijk is, dan is Powerland gerechtigd om aanvullende voorwaarden te stellen waaraan de klant dient te voldoen voordat Powerland gehouden is om de dienst of product te leveren. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan dan kan de klant geen aanspraak maken op levering van de dienst of product, in welk geval Powerland niet gehouden is enige schade te vergoeden.

5.4 De klant dient Powerland schriftelijk te informeren indien er geen levering heeft plaatsgevonden en dient Powerland een termijn van dertig (30) dagen te verlenen om alsnog te leveren.

5.5 Indien Powerland niet levert binnen een uitdrukkelijke termijn, zal de klant als enig en uitsluitend rechtsmiddel de overeenkomst kunnen ontbinden voor het gedeelte dat ziet op de niet-geleverde dienst of product. Vorderingen tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van verplichtingen door Powerland of door vertraging zijn uitgesloten.

5.6 Indien de klant de bestelde producten niet in ontvangst neemt, kan Powerland de producten op kosten van de klant in consignatie leveren.

5.7 Indien de producten van Powerland door een of andere oorzaak beperkt is, heeft Powerland het recht om de beschikbare producten geheel naar eigen goeddunken onder zijn klanten te verdelen, en dit kan ertoe leiden dat aan klant minder producten worden geleverd dan overeengekomen.

5.8 Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste overheidsvergunningen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitvoer-, invoerlicenties of -vrijstellingen die van toepassing zijn op de levering van de producten en diensten.

 

6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

6.1 Alle geleverde of te leveren producten blijven de eigendom van Powerland totdat alle vorderingen die Powerland op klant heeft (inclusief eventuele (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

6.2 De klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de producten, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de producten, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden of te bezwaren met zekerheidsrechten.

6.3 Klant zal de producten bij levering verzekeren bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Powerland behoudt zich het recht voor om, indien nodig, vooraf goedkeuring te verlenen aan de verzekeringsmaatschappij en klant zal in de polisvoorwaarden nota nemen van het belang van Powerland in de producten. Klant cedeert hierbij bij voorbaat alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van verzekeringspenningen, bij gebreke van welke mededeling Powerland gerechtigd is deze zelf te doen.

6.4 Klant zal, totdat de eigendom aan klant is overgedragen, ervoor zorgen dat de producten identificeerbaar zijn door de producten per bestelling gescheiden van producten van derden op te slaan of de producten als eigendom van Powerland te markeren.

6.5 Powerland is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de klant aanwezig zijn, terug te nemen indien de klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Powerland te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Powerland.

 

7 NON-CONFORMITEIT

 

7.1 De klant, niet zijnde de consument, is verplicht om een geleverd product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat een geleverd product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Powerland) deze gebreken onmiddellijk, in ieder geval niet later dan 48 uur na ontvangst, te melden via info@powerland.be op straffe van verval van de aanspraak op non-conformiteit en bijbehorende rechten.

7.2 Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend, en aan het ter zake door Powerland aan de klant opgegeven adres.

7.3 Ingebruikneming of -geving, beschadiging en/of doorverkoop van het product resulteert in het verval van de aanspraak op non-conformiteit en bijbehorende rechten.

7.4 Indien de klacht van de klant door Powerland gegrond wordt bevonden, zal Powerland naar haar keuze, met uitsluiting van enig recht van klant, of de geleverde zaken kosteloos vervangen, of kosteloos repareren of klant (een gedeelte van) de betaalde aankoopsom terugbetalen.

7.5 Powerland is niet aansprakelijk op grond van non-conformiteit in elk geval indien in de redelijke opinie van Powerland:

- de klant jegens Powerland in gebreke is;

- de klant het product zelf heeft geïnstalleerd, gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten installeren, repareren en/of bewerken;

- het product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Powerland of zijn leverancier en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking is behandeld;

- of de ondeugdelijkheid van het product geheel of gedeeltelijk het gevolg is van (nieuwe) voorschriften die de overheid heeft gesteld ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7.6 Het voorgaande geldt uitsluitend voor producten die door de klant rechtstreeks bij Powerland (en derhalve niet bij derden, zoals wederverkopers) zijn aangekocht.

 

PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

8 LAADPAAL, LAADPAS, MY.POWERLAND PORTAL EN POWERLAND APP

 

8.1 De klant is verplicht direct bij installatie de laadpaal en/of de laadpas te registreren en activeren in de portal.

8.2  klant dient op zorgvuldige wijze en als een goed huisvader met de laadpa(a) l(en) en de laaddiensten om te gaan, deze conform de veiligheidsinstructies of andere instructies gegeven door Powerland te gebruiken en zich te onthouden van enig ongeoorloofd gebruik daarvan.

8.3 De klant en/of eindgebruiker dient ervoor zorg te dragen dat door hem gebruikte randapparatuur (waaronder begrepen mobiele telefoons en computers) en verbindingen voldoende beveiligd zijn bij het gebruik van laadpa(a)l(en) en laaddiensten, bijvoorbeeld tegen virussen en tegen onbevoegd gebruik door derden.

8.4 Indien laaddiensten functioneren met behulp van noodzakelijke (al dan niet publieke) communicatie-infrastructuur, netwerken, software, waaronder maar niet beperkt tot (mobiele) internetverbindingen, garandeert Powerland niet dat deze zonder onderbrekingen of storingen functioneert en is Powerland niet aansprakelijk voor schade als gevolg van defecten en/of storingen in de communicatie-infrastructuur.

8.5 Powerland probeert ervoor te zorgen dat de laaddiensten goed werken. Powerland is nooit aansprakelijk voor een storing of onderbreking. Het kan zijn dat een (korte) onderbreking in de dienstverlening nodig zal zijn voor werkzaamheden zoals onderhoud. Powerland streeft ernaar, binnen redelijke grenzen, storingen en onderbrekingen te vermijden of anders binnen redelijke tijd met een oplossing te komen.

8.6 Powerland staat niet in voor de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de door Powerland getoonde en ter beschikking gestelde informatie via haar laaddiensten.

8.7 Powerland is gerechtigd om geregistreerde laadpalen te verwijderen uit de backoffice van Powerland, (geactiveerde) laadpassen niet te activeren, toegang tot de laaddiensten per direct te beëindigen en/of onmiddellijk te blokkeren:

- als de automatische incasso meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden of in geval van niet-nakoming van enige betalingsverplichting;

- of in het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of onder-curatelestelling van de klant;

- of indien de klant of de eindgebruiker schade heeft veroorzaakt aan een laadpaal en/of laaddienst;

- of in andere omstandigheden, waaronder, maar niet uitsluitend, misbruik en/of vermoeden van fraude.

8.8 Indien de klant bij gebruik van een laadpaal en/of laaddiensten schade, gebreken of onregelmatigheden aan die laadpaal en/of laaddiensten ontdekt, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan Powerland te melden via info@powerland.be

 

9 LAADPAS

 

9.1 Een klant kan op diverse manieren een laadpas verkrijgen, voor welke verstrekking Powerland een vergoeding in rekening mag brengen ter hoogte van de op dat moment geldende tarieven te betalen door de klant via de op dat moment geldende betaalwijze. Het moment waarop aanspraak wordt gemaakt op de verstrekking van een (nieuwe) laadpas is bepalend voor de hoogte van de tarieven en de betaalwijze, niettegenstaande het moment waarop een klant een rechtsverhouding met Powerland is aangegaan.

9.2 De klant dient met de identificatiecode een account aan te maken op de My.Powerland portal en de laadpas te activeren ten einde:

- de laadpas te gebruiken voor privé laadpalen;

- de laadpas te gebruiken om toegang te krijgen tot publieke laadpalen;

- het gebruik van de laadpas in te zien;

- restitutie-instellingen voor laadpalen in te zien, zoals bijv. instellingen voor gastgebruik of instellingen voor terugbetaling door de werkgever van een eindgebruiker, leasemaatschappij of zakelijke bankrekening;

- klantgegevens en/of door klant aangeleverde gegevens te kunnen uploaden en/of downloaden.

- Niettegenstaande het recht om een pseudoniem (‘alias’ of ‘bijnaam’) te gebruiken bij het aanmaken van een account met de identificatiecode, stemt de klant ermee in correcte informatie te verstrekken wanneer de klant zich registreert of informatie wijzigt conform artikel 4.1 en 4.2.

9.3 Om de laadpas te activeren, dient de klant zijn/haar rekeninggegevens in te voeren en aan de betreffende pas te koppelen, waarbij klant toestemming geeft aan Powerland om de in rekening gebrachte kosten door automatische incasso van de rekening af te schrijven. Klanten in de Eurozone dienen hun International Bank Account Number (IBAN) in te voeren en klanten buiten de Eurozone hun credit card gegevens.

9.4 De identificatiecode is een klantherkenningsmiddel. De klant moet zich houden aan de volgende veiligheidsregels. De klant moet zijn identificatiecode altijd veilig bewaren. Verder dient de klant ervoor te zorgen dat de laadpas nooit door een ander wordt gebruikt en bij verlies of diefstal conform artikel 10.5 te handelen.

9.5 In geval van beschadiging, verlies of diefstal van de laadpas dient de klant Powerland zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via telefoonnummer +32 57 33 52 51 of via info@powerland.be. Powerland zal de laadpas vervolgens blokkeren. Tot op het moment van blokkering is de klant volledig aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik van de laadpas. Alle transacties die met de laadpas zijn gedaan voordat de laadpas is geblokkeerd komen voor rekening van de klant. Powerland brengt vervangingskosten in rekening ter hoogte van het dan geldende tarief.

 

10 POWERLAND NETWERK

 

10.1 Powerland geeft geen garantie met betrekking tot de omvang van het netwerk en/of andere netwerken of het deugdelijk functioneren, de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van laadpalen in het netwerk en/of publieke laadpalen.

10.2 Voor laadpalen in het netwerk geldt dat op het gebruik daarvan de voorwaarden van de exploitant van de betreffende Laadpaal van toepassing zijn. De klant is verplicht om zich van die voorwaarden op de hoogte te stellen en zich daaraan te houden. Doet de klant dit niet, of niet op deugdelijke wijze, dan is de klant in gebreke in de nakoming van zijn verplichtingen volgens overeenkomst.

10.3 Powerland is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging en zonder enige verplichting aan de klant één of meerdere laadpalen te verwijderen uit het eigen netwerk en/of geen toegang meer te verschaffen tot een laadpaal uit het algemeen netwerk.

10.4 Indien de klant een private laadpaal open wenst te stellen voor alle andere klanten en eindgebruikers, en Powerland daarmee akkoord gaat, zal de betreffende laadpaal door Powerland als publieke laadpaal in het Powerland netwerk worden opgenomen. De laadpaal is vanaf dat moment als een publieke laadpaal aan te merken. De klant zal de eventuele specifieke gebruiks-, voorzorgs-, en veiligheidsmaatregelen voor de betreffende laadpaal op duidelijk zichtbare wijze kenbaar maken bij de laadpaal.

 

11 GARANTIE LAADPALEN

 

11.1 Voor een door Powerland geleverde laadpaal geldt een garantie van 1 jaar, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.  Bij installatie en in dienst stelling door Powerland  vangt de garantie aan vanaf de datum van in dienst stelling op het platform. Bij niet activatie op het platform en bij losse verkoop geldt de factuur van de aankoop van de laadpaal. In deze periode zal Powerland zich naar beste vermogen inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten binnen redelijke termijn kosteloos te (laten) herstellen, dan wel naar keuze van Powerland, zorg te dragen voor een vervangende laadpaal. Herstel of vervanging vindt uitsluitend plaats indien het gebrek of storing zo spoedig mogelijk is, in ieder geval voor zover wettelijk toegestaan niet later dan 14 dagen, na ontdekking daarvan telefonisch of per e-mail bij de Powerland servicedesk is gemeld, waarbij de klant zo veel mogelijk details van het gebrek of de storing dient te verstrekken.

Niet tijdige meldingen zorgen voor verval van aanspraak op kosteloze herstel of vervanging. De garantie is niet van toepassing in het geval het defect het gevolg is van ongeoorloofd gebruik of het gevolg is van onjuiste installatie en/of onjuiste montage door of namens de klant. De garantie geldt eveneens niet voor de installatie, verwijdering of onderhoud van de laadpaal. De garantie is niet overdraagbaar.

11.2 Het voorgaande geldt uitsluitend voor laadpalen die door de klant rechtstreeks bij Powerland (en derhalve niet bij derden, zoals wederverkopers) zijn aangekocht en/of geplaatst.

11.3 In het geval dat Powerland een defect product herstelt of vervangt blijft de garantieperiode van het oorspronkelijke product van toepassing, met een minimale duur van 6 maanden.

11.4 De garantie is niet van toepassing op enige laaddiensten.

 

12 ABONNEMENTEN

 

12.1 Bij de koop of wederverkoop van een laadpaal, is de klant geacht een abonnement af te (laten) sluiten waarop de algemene abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn. De algemene abonnementsvoorwaarden worden tijdig ter hand gesteld en zijn gepubliceerd op de website.

12.2 Powerland is gerechtigd om het abonnement per direct te beëindigen:

als de automatische incasso meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden of in geval van niet-nakoming van enige betalingsverplichting;

of in het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of ondercuratelestelling van de klant;

of indien de klant of de eindgebruiker schade heeft veroorzaakt aan een laadpaal.

 

13 POWERLAND APP

 

13.1 De publieke EV laad App geeft weer welke publieke laadpalen beschikbaar zijn op de locatie waar de gebruiker van de publieke EV laad App zich bevindt. Ook kunnen met behulp van de publieke EV laad App andere laadpalen worden gevonden, waarbij de toepasselijke tarieven worden vermeld. Deze informatie kan (gedeeltelijk) afkomstig zijn van derden. Powerland is niet aansprakelijk voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie in de publieke EV laad App. Powerland is niet aansprakelijk en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

13.2 Voor de toegang tot en/of het laden bij publieke laadpalen gelden de door de betreffende aanbieder gehanteerde voorwaarden en de door Powerland vastgestelde transactiekosten voor de laadsessie. Een klant kan ervoor kiezen om ofwel (voor eigen rekening en risico) akkoord te gaan met deze voorwaarden en de laadpas ook voor deze laadpalen te activeren, ofwel de laadpas voor deze laadpalen inactief te laten.

13.3 De app geeft onder andere weer welke laadpalen beschikbaar zijn op de bedrijfslocatie waar de gebruiker van deze app zich bevindt. Powerland is niet voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie in de app aansprakelijk en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

14 OVERIGE BEPALINGEN

 

14.1 Installatie van een laadpaal: Op verzoek van de klant kan Powerland de installatie van een laadpaal verzorgen, waarop de installatievoorwaarden van toepassing zijn. Deze installatievoorwaarden worden tijdig ter hand gesteld en zijn gepubliceerd op de website. Powerland is niet aansprakelijk voor de schade volgend uit informatie of advies verstrekt inzake installatie van de producten en/of diensten. Powerland is een gecertificeerd of erkend installateur, maar geen opleidingsbedrijf of instituut voor installateurs. Het opvolgen van of handelen naar een installatieadvies is voor eigen rekening en risico van de klant.

14.2 Powerland zal zijn best doen een product en/of dienst te wijzigen met zo min mogelijk gevolgen voor de dienst en de door klant afgenomen dienst of product. Wanneer een dienst stopt, zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden conform de correspondentie mogelijkheden opgenomen in artikel 4.4.

 

15 POWERLAND KLANTENSERVICE

 

15.1 De klantenservice van Powerland is bereikbaar per e-mail via info@powerland.be of service@powerland.be en/of via telefoonnummer +32 57 33 52 51.

15.2 Powerland spant zich in om al haar klanten en eindgebruikers zo goed mogelijk te helpen maar kan niet garanderen dat de klantenservice altijd bereikbaar is, noch dat de klantenservice steeds in staat zal zijn om een klacht naar tevredenheid op te lossen.

 

PRIJZEN, TARIEVEN, FACTURERING EN BETALING

 

16 KOSTEN EN FACTURERING PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

16.1 De klant dient de krachtens de overeenkomst aan Powerland verschuldigde bedragen te voldoen. Deze bedragen zijn gespecificeerd ofwel op de offerte, ofwel op de factuur, ofwel volgens de daarvoor door Powerland op andere wijze kenbaar gemaakt of te maken prijzen, tarieven en voorwaarden.

16.2 Powerland factureert op de wijze zoals aangegeven in de overeenkomst, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met de klant. De klant dient het volledige gefactureerde bedrag over te maken binnen de betalingstermijn. Wanneer er geen termijn staat vermeld, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

16.3 Indien een automatische incasso om welke reden dan ook niet, of niet volledig, kan plaatsvinden, respectievelijk indien de betaling door de klant niet plaatsvindt binnen de door Powerland gestelde betalingstermijn, is de klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een (contractuele) rente verschuldigd van 2% per maand of een deel daarvan, welk deel als hele maand wordt gerekend. Voor zover wettelijk toegestaan, is Powerland gerechtigd om administratiekosten ten bedrage van minimaal €20,00 excl. BTW per aanmaning in rekening te brengen of naar keuze van Powerland de wettelijk toegestane buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen, onverlet alle overige aanspraken van Powerland op schadevergoeding krachtens de wet.

16.4 Alle bedragen en tarieven zijn exclusief (omzet)belasting(en), toeslagen en andere heffingen. Powerland is gerechtigd om (tussentijdse) verhoging van belastingen, toeslagen en andere van overheidswege opgelegde heffingen te allen tijde direct door te berekenen aan de klant, inclusief voor lopende offertes.

16.5 Tenzij partijen expliciet anders afspreken, komen en blijven alle kosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, inclusief de kosten als gevolg van verzoeken of instructies van Powerland, voor rekening van de klant.

16.6 Klachten over facturen dienen voor het einde van de betalingstermijn per e-mail aan Powerland gemeld te worden via info@powerland.be . Indien een klant meer dan driemaal per kalenderjaar ten onrechte klaagt over een factuur is Powerland gerechtigd om administratiekosten van minimaal €50,00 excl. BTW aan deze klant in rekening te brengen en/of de overeenkomst op te zeggen.

16.7 Powerland zal het door de klant betaalde bedrag, wanneer de klacht gegrond blijkt te zijn, zo spoedig mogelijk na het instellen van de klacht terugbetalen, onder verrekening van de vergoeding voor gebruik van producten of diensten.

16.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Powerland op de klant onmiddellijk opeisbaar.

16.9 De klant doet afstand van zijn bevoegdheid tot opschorting (waaronder ook wordt verstaan het uitoefenen van enig retentierecht). De klant is niet gerechtigd om betalingen in te houden of te verlagen of om bestaande en/of toekomstige vorderingen te verrekenen met enige openstaande bedragen die zijn verschuldigd aan Powerland.

16.10 Indien wettelijk toegestaan, heeft een eindgebruiker het recht om een automatische incasso zonder opgave van redenen te laten storneren, hetgeen geen afbreuk doet aan de betalingsverplichting.

 

17 KOSTEN LAADDIENSTEN PUBLIEKE LAADPALEN/NETWERK

 

17.1 Voor het laden bij publieke laadpalen worden de kosten zoals vermeld, indien vrijgegeven door de laadpaal eigenaar, in de Powerland App of in de My.Powerland portal of op de website in rekening gebracht. Deze kosten bestaan uit ten minste de volgende componenten:

de eventuele kosten voor het abonnement;

het tarief dat gerekend wordt voor de laadsessie (dit tarief kan gerekend worden of per kWh, en/of voor de duur van de laadsessie en/of het is een vaste laadsessievergoeding, dit verschilt per publieke laadpaal), dit betreft doorgaans de vergoeding aan de laadpaal eigenaar;

een transactiekostenvergoeding voor de administratieve afhandeling per laadsessie voor het gebruik van de laadpas en/of laadpaal.

17.2 Voor de vaststelling van de op enig moment verschuldigde bedragen (inclusief eventuele kosten in verband met laadsessies in het algemeen netwerk) levert de administratie van Powerland bij uitsluiting bewijs op betreffende het elektriciteitsverbruik alsmede van de door de klant gedane betalingen, behoudens eventueel door de klant geleverd tegenbewijs. De klant dient binnen één maand na factuurdatum dit tegenbewijs te leveren, op straffe van verval van zijn vordering.

 

18 VERGOEDING EN VOORWAARDEN OPENGESTELDE PRIVATE LAADPALEN

 

18.1 De laadpaal eigenaar is gerechtigd een tarief (anders dan het tarief voor privégebruik) in te stellen voor het gebruik van zijn private laadpaal die opengesteld is voor derden.

 

De klant is verplicht Powerland op de hoogte te brengen van dit tarief. Powerland is gerechtigd dit tarief te verhogen en te publiceren in de App, waarbij het verschil voor rekening komt van Powerland.

18.2 De klant die zijn private laadpaal openstelt voor publiek, is verplicht het tarief, en wanneer dat het geval is in overeenstemming met artikel 19.2, het tarief door Powerland ingesteld, duidelijk zichtbaar en kenbaar op de laadpaal weer te geven op de door Powerland aangegeven wijze.

18.3 Wanneer klant als werkgever aan zijn werknemers een laadpaal ter beschikking stelt dan staat de klant ervoor in dat de werknemer tijdig het juiste tarief voor elektriciteitsgebruik in de My.Powerland portal opneemt. Indien de werknemer de private laadpaal openstelt voor derden, dan staat de klant ervoor in dat de werknemer de verplichtingen van dit artikel 19 nakomt. Powerland is niet gehouden tot enige vergoeding aan de werknemer en niet aansprakelijk jegens de klant in geval van niet nakoming van dit artikel 19.4.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

19 AANSPRAKELIJKHEID POWERLAND

 

19.1 De aansprakelijkheid van Powerland voor indirecte schade (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade van derden, aantasting of verlies van data, zaken, materialen of software van derden) is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2 In afwijking van het vorige lid is Powerland gehouden tot schadevergoeding voor schade geleden door eindgebruikers zijnde een consument indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product in de zin van Europese wetgeving inzake productaansprakelijkheid en (a) sprake is van dood of letselschade van de eindgebruiker; ofwel (b) indien de eindgebruiker een consument is, en sprake is van schade, door het product toegebracht aan een andere zaak die eigendom is van de consument, welke zaak gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de consument ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, in welk geval geldt dat Powerland niet aansprakelijk gehouden kan worden voor schade minder dan €500 (vijfhonderd EURO) of het op enig moment bij wet bepaalde drempelbedrag.

19.3 Behoudens het bepaalde in het vorige lid is in geval Powerland gehouden is tot vergoeding van directe schade deze vergoeding te allen tijde beperkt tot een bedrag van €5.000 (vijfduizend EURO) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis.

19.4 Powerland is nimmer aansprakelijk voor schade die, of die mede, is veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik door of namens de klant of de eindgebruiker of voor schade die mede is veroorzaakt omdat de klant niet voldoet aan de geldende veiligheidsinstructies, aan enig ander voorschrift voor de betreffende laadpaal of het betreffende elektrisch voertuig of aan andere relevante voorschriften.

19.5 Wanneer klant met Powerland een overeenkomst aangaat en klant de producten en/ of diensten op welke wijze dan ook beschikbaar maakt voor derden, inclusief eindgebruikers, vrijwaart de klant Powerland op eerste verzoek daartoe van enige aansprakelijkheid voor schade, aanspraken en vorderingen voortvloeiend uit de relatie tussen klant en een derde partij, inclusief een eindgebruiker.

19.6 Powerland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit enig handelen of nalaten van de klant in strijd met (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden. De klant is jegens Powerland aansprakelijk voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten in strijd met wettelijke en/of contractuele bepalingen, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

19.7 Alle eventuele aanspraken door de klant tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na de dag waarop de klant de schade of tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs kon constateren, via e-mail aan info@powerland.be te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.

19.8 Voor zover wettelijk mogelijk, is Powerland niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden toegebrachte schade aan de klant of aan derden. De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Powerland ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Powerland aansprakelijk is.

19.9 De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Powerland.

 

20 OVERMACHT

 

20.1 Powerland is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan overmacht bij, vertraging bij of wanprestatie van leveranciers en/of andere door Powerland ingeschakelde derden, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van fabrikanten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, en storingen van hulp- of transportmiddelen, dan wel iedere andere omstandigheid die de prestatie of uitvoering van de overeenkomst verhinderd.

20.2 In het geval van een overmachtsituatie is Powerland gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen met een termijn van max. 6 maanden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hierdoor enige aanspraak op (schade)vergoeding ontstaat voor de klant of eindgebruiker.

20.3 Indien een overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt heeft Powerland het recht om de overeenkomst te ontbinden, hetgeen reeds op grond van de overeenkomst is gepresteerd wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat partijen over een weer elkaar iets uit welke hoofde dan ook verschuldigd zijn.

 

21 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

 

21.1 De klant staat ervoor in dat alle verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden rechtsgeldig en bindend van toepassing zijn voor de eindgebruiker, zijnde een klant van klant en/of een derden aan wie de klant toestemming heeft verleend of feitelijk in staat heeft gesteld tot het gebruiken van de producten en/of diensten.

21.2 De klant garandeert en staat ervoor in dat zowel hijzelf als de eindgebruiker, zoals omschreven in artikel 22.1, geen ongeoorloofd gebruik maakt van de producten en/of diensten. De klant vrijwaart Powerland voor alle schade, inclusief alle gemaakte redelijke kosten, die Powerland als gevolg van dat handelen en/of nalaten lijdt of mocht lijden en eventuele schadevorderingen van derden en/of eindgebruikers die verband houden met situaties waarin de klant aansprakelijk is zoals omschreven in dit artikel.

21.3 De klant verplicht zich de overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van Powerland. De klant zal Powerland op geen enkele wijze hinderen bij de levering van haar diensten. Zo is het de klant niet toegestaan handelingen te verrichten, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de producten en/of diensten van Powerland, e.e.a. naar het oordeel van Powerland.

21.4 De klant is volledig aansprakelijk voor, en vrijwaart Powerland tegen, alle schade in verband met de installatie voor zover deze geschiedt door of namens een door de klant ingeschakelde derde. Indien Powerland in een dergelijk geval door de klant wordt verzocht om nadien een storingsonderzoek te verrichten en/of herstelwerkzaamheden te plegen dan komen de hieraan verbonden kosten (waaronder begrepen de redelijke installatie-, materiaal-, reparatie- en voorrijkosten) voor rekening van de klant.

 

OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

22 OPSCHORTING

 

22.1 Voor zover wettelijk toegestaan, is Powerland te allen tijde gerechtigd haar verplichting ten aanzien van het product en/of diensten op te schorten dan wel te onderbreken, indien de klant haar verplichtingen niet nakomt. Eventuele hervatting van de nakoming door Powerland zal pas plaatsvinden nadat klant haar verplichtingen in het geheel is nagekomen, inclusief voldoening van door Powerland gemaakte extra kosten.

22.2 Opschorting of stopzetting van de dienstverlening en/of het onbruikbaar maken van een product ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Powerland.

22.3 In het geval Powerland gebruik maakt van haar opschortingsrecht, ontstaat er geen recht op schadevergoeding of restitutie voor klant.

22.4 Voor zover wettelijk mogelijk en tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is enig recht tot opschorting en/of verrekening en/of enig retentierecht door de klant uitgesloten.

 

23 OVERDRACHT AAN DERDEN

 

23.1 Het is de klant niet toegestaan om zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Powerland. Deze bepaling heeft zowel verbintenisrechtelijke werking als goederenrechtelijke werking.

23.2 Powerland is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. De klant verleent hierbij bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht.

 

24 INTELLECTUELE EIGENDOM

 

24.1 Klant stemt ermee in dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het auteursrecht, merkrechten, databankrechten en octrooirechten) zoals vervat in de producten en/of diensten eigendom blijven van Powerland en dhr Alex De Man en/of haar licentiegevers. In het kader van de levering van de producten en/of diensten mag Powerland producten, materialen en methodieken die door de klant verstrekte gegevens of daarvan afgeleide informatie bevatten, gebruiken of ontwikkelen, welke vervolgens gaan behoren tot de eigendomsrechten van Powerland. De klant dient zich te onthouden van het schenden van de intellectuele eigendoms- en overige rechten van Powerland.

24.2 Het is klant niet toegestaan om enige aanduiding met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (zoals logo’s en auteursrechtvoorbehouden) op of in verband met de door Powerland geleverde producten en/of diensten of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, of materialen te verwijderen of te wijzigen.

24.3 De klant zal niet zelf en zal derden niet toestaan of helpen om:

de door of namens Powerland ter beschikking gestelde broncode en/of programmatuur en/of software, het ontwerp van het product of de samenstelling van enig (onderdeel van een) product of de documentatie, op enige wijze na te maken of proberen na te maken, te wijzigen, te verveelvoudigen, te onderwerpen aan reverse engineering, te deassembleren en/of te decompileren, tenzij dit wettelijk is toegestaan;

of een kopie, een aanpassing, een vertaling en/of een soortgelijk en/of afgeleid werk te maken als hetgeen is geïntegreerd in enig product of documentatie voor welk doel dan ook, tenzij Powerland hier voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft gegeven;

of het product in (onder)delen te verdelen bestemd om ter beschikking te stellen of over te dragen aan derde(n).

 

25 PRIVACY

 

25.1 Bij het aanbieden van producten en diensten verwerkt Powerland bepaalde gegevens van de klant en/of de eindgebruiker, waaronder persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Powerland zich aan de geldende regelgeving, waaronder de GDPR. De manier waarop Powerland omgaat met persoonsgegevens van de klant en/of de eindgebruiker is beschreven in de privacy policy, te vinden op de website.

25.2 Bij het gebruikmaken van de producten en/of diensten van Powerland houdt de klant zich aan de geldende regelgeving, waaronder de GDPR. Powerland kan op grond van de AVG/GDPR in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door klant c.q. eindgebruiker verstrekte persoonsgegevens aan derden verstrekken. Indien de klant zelf ook de verwerkingsverantwoordelijke is van deze persoonsgegevens dan is de klant gehouden om de betrokkene hierover te informeren.

 

26 OVERIG EN TOEPASSELIJK RECHT

 

26.1 Voor zover wettelijk toegestaan, is Powerland te allen tijde gerechtigd om de inhoud van de diensten,de tarieven alsmede deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de datum van publicatie daarvan op de website of de My.Powerland portal, tenzij anders aangegeven, en doen de tot dan toe geldende Algemene Voorwaarden en/of tarieven vervallen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van lopende overeenkomsten. Enkel indien de klant volgens dwingendrechtelijke bepalingen hiertoe gerechtigd is, kan de klant de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen, indien hij een voor hem geldende wijziging niet wil accepteren, tenzij de wijziging slechts een geringe wijziging in de Algemene Voorwaarden betreft.

26.2 Powerland is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

26.3 Indien als gevolg van de bevinding van een bevoegde rechtbank of als gevolg van enige toekomstige handeling van een wetgevend of bestuurlijk orgaan één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden hun geldigheid verliezen of niet gehandhaafd kunnen worden, laat dit de geldigheid of handhaafbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Indien in laatste instantie tot de bevinding gekomen mocht worden dat enige bepaling van de onderhavige Algemene Voorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Algemene Voorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.

26.4 Waar in deze Algemene Voorwaarden staat vermeld ‘waaronder begrepen’ dan wordt daarmee bedoeld: ‘inclusief maar niet beperkt tot’.

26.5 Powerland beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenregeling zoals gepubliceerd op de website.

26.6 Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen die daarmee verband houden en/of daaruit voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Veurne.

 

 

Nijverheidsstraat 49 B-8970 Poperinge

+3257 690 105

info@powerland.be www.powerland.be

Member of Group Vandotec