Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Deze website is eigendom van Group Vandotec nv, hierna Powerland genoemd.

Contactgegevens:
Group Vandotec nv
Nijverheidsstraat 49
8970 Poperinge, Belgie

Adres maatschappelijk zetel:
Group Vandotec nv
Nijverheidsstraat 49
8970 Poperinge, Belgie

Telefoon: +32 57 69 01 05

E-mail: info@powerland.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0417 923 411

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van Powerland, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Powerland, Dhr Alex De Man en haar informatieleveranciers.
De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website / app en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Powerland. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. De gebruiker erkent dat de website / app slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website / app, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
Deze voorwaarden beogen niet van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van Powerland uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen. Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website / app alsmede voor alle internet initiatieven van Powerland.
Powerland behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan via deze website / app of per E-mail op de hoogte gebracht worden.

Verantwoordelijkheid, juistheid der gegevens

Powerland en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Powerland.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Powerland elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website / app, waaronder de gegevens voor de personalisatie van deze site.
Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering.
De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra’s zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. Promoties zijn altijd van tijdelijke aard, zoals aangegeven. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. Powerland wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Alle informatie die via deze website / app worden verstrekt, zijn louter informatief bedoeld en houden geen verkoopaanbod van Powerland  in is daarom niet bindend. De gebruiker erkent dat Powerland het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website / app te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze website / app of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website / app die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website / app tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben.
De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Powerland zich akkoord verklaart met de inhoud en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website / app zou kunnen worden gemaakt.
De hierboven genoemde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Verwerking van persoonsgegevens

Alle informatie over verwerking van persoonsgegevens vind je op deze hyperlink Privacy Policy

Bij vragen kan u terecht bij: info@powerland.be

Overige

Powerland geeft geen enkele garantie betreffende de diensten verworven of verkregen. 
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Powerland geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.
De gebruiker zal de website / app niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

Bevoegdheid - wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website / app en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Veurne bevoegd zijn.